+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Ο νόμος 4722/15-9-2020, στο πλαίσιο διαχείρισης των δυσμενών συνεπειών αντιμετώπισης της πανδημίας  του κορωνοϊού COVID-19, περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, και για δύο νευραλγικούς τομείς ευρέος ενδιαφέροντος και ειδικότερα τις Μισθώσεις και τα Εργασιακά.

Όσον αφορά τις Μισθώσεις, το πεδίο εφαρμογής του νόμου είναι:

  • Επαγγελματικές μισθώσεις προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού. Οι πληγείσες επιχειρήσεις ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. ανά κλάδο και ανά μήνα.
  • Μισθώσεις κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος -ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου- σε κατά τα ανωτέρω πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού.
  • Μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη κατά τα ανωτέρω επιχείρηση
  • Μισθώσεις κατοικίας σε ναυτικούς- ή συζύγους ή έτερο μέρος σε σύμφωνο συμβίωσης- των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

Ως προς τις παραπάνω μισθώσεις, παρατείνεται για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.

 Περαιτέρω, ως προς τις ίδιες κατηγορίες μισθώσεων, με καινοτόμο ρύθμιση προβλέπεται προαιρετική μείωση για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος,  εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή και εφόσον υποβάλλεται αντίστοιχη δήλωση στην ΑΑΔΕ.

Εξάλλου επεκτείνονται τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών, που δεν εισέπραξαν μισθώματα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού, προκειμένου να περιλαμβάνουν, εκτός από την κατ’ επιταγή νόμου μείωση, και την κατά τα ανωτέρω προαιρετική μείωση μισθώματος, κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή και μισθωτή.

Τέλος διασαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 με τη ρητή πλέον αναφορά ότι την προβλεπόμενη έκπτωση [1] δικαιούνται αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα.

Όσον αφορά τα γενικότερου ενδιαφέροντος Εργασιακά θέματα, ο νόμος διαλαμβάνει  ρυθμίσεις περί:

  • Αναπλήρωσης χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του, λόγω περιορισμού του κατ` οίκον, προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Ειδικότερα προβλέπεται ότι σε περίπτωση κατ’ οίκον περιορισμού για την ως άνω αιτία του εργαζομένου επί 7 ή 14 ημέρες, διάστημα για το οποίο, σημειωτέον, καταβάλλονται κανονικά στο σύνολό τους οι αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές, ο εργοδότης δύναται είτε να καθορίσει με απόφασή του την παροχή της εργασίας  με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας[2] είτε, αν τούτο δεν είναι εφικτό, να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ` οίκον. Ο ως άνω χρόνος αναπλήρωσης δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον προαναφερόμενο  χρόνο αναπλήρωσης καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων. Έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων αυτών ορίζεται η 1-9-2020.

  • Αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο

Παρέχεται το δικαίωμα σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε συγκεκριμένους  κλάδους[3] του, να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, να αναστέλουν εκ νέου προηγουμένως ανασταλείσες ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του νόμου( 15-9-2020), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ` ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020. Οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού[4] κατ` αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 534,00 ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες, ενώ παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται: α) ενόσω κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη και β) μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 30 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

  • Τρόπου καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

Γενικώς εφαρμόζεται  η υπ` αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση και προκειμένου περί επιχειρήσεων- εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και αυτών που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά

Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της. Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

  • Γονικής Άδειας λόγω νόσησης των τέκνων από κορωνοϊό

Προβλέπεται ότι οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό των τέκνων τους[5], δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για 14 ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων. Οι αποδοχές των εν λόγω γονέων κατά το διάστημα αυτό καταβάλλονται κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό.  Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας καθώς και τη διάρκεια αυτής.

 

[1] ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

[2] της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020

[3] τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών βάσει ΚΑΔ

[4] του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 ΠΝΠ , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, , καλυπτόμενη από τον κρατικό προϋπολογισμό

[5] βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία