Πολιτική Απορρήτου

[learn_more caption="1. Εισαγωγή"] Η παρούσα πολιτική ισχύει για την εταιρεία «Σιούφας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», εφεξής καλούμενη εταιρεία. H εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και άλλες υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει την δέσμευση της να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την συλλογή, την χρήση, την μεταβίβαση και την διατήρηση αυτών.[/learn_more] [learn_more caption="2. Συλλογή και χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"] Η εταιρεία έχει σχεδιάσει μία τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματα και τα κατευθύνει στο κατάλληλο τμήμα ή μέλος του προσωπικού. Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το e-mail σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Επιπλέον, παρέχουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς της εταιρείας για μια πιο άμεση επικοινωνία εάν αυτό απαιτείται.
Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter της εταιρείας, όπου συμπληρώνεται το όνομα και η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να άρει τη συναίνεσή του, παρέχεται η δυνατότητα απεγγραφής από το newsletter της εταιρείας μέσα από το σώμα του ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει ο χρήστης. Ενώ ταυτόχρονα διαγράφεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση από τα συστήματα της εταιρείας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποψήφιους συνεργάτες, οπότε το υποκείμενο θα πρέπει να λάβει γνώση της Ενημέρωσης Υποκειμένων – Αιτούντες Εργασία.
Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων σας υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, αναγνωρίζουμε μια νόμιμη βάση πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στις παραπάνω περιπτώσεις η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την πολιτική αυτή.[/learn_more]

[learn_more caption="3. Μεταβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"]Η εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί στον βαθμό που αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την διαχείριση των νόμιμων εργασιών. Τέτοιες μεταβιβάσεις θα προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε υπεργολάβους, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους προμηθευτές, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για την νομική συμμόρφωση κτλ.). Επιπλέον, μπορεί να μεταβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν τέτοιου είδους επεξεργασίες είναι αναγκαίες για την συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.[/learn_more]
[learn_more caption="4. Διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"]Η εταιρεία δεσμεύεται να μην διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μια περίοδο μεγαλύτερη από ότι είναι αναγκαίο και θα διασφαλίσουμε ότι θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διάτρησης και την περίοδο διαγραφής, παρακαλώ ανατρέξτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.[/learn_more]
[learn_more caption="5. Δικαιώματα των Υποκειμένων"]Σε αυτό το τμήμα η εταιρεία εξηγεί τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και πως τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ικανοποιήσουν τα δικαιώματα αυτά. Για επιπλέον διευκρινήσεις παρακαλώ ανατρέξτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.

1.1 Δικαίωμα Πρόσβασης

Η εταιρεία θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται άμεσα από τα υποκείμενα είναι επακριβή και ολοκληρωμένα. Τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.2 Δικαίωμα Διόρθωσης και Διαγραφής

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απαιτήσει την επικαιροποίηση, την διαγραφή ή την αφαίρεση οποιασδήποτε πληροφορίας διατηρείται σχετικά με αυτό, και οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό. Ένα αίτημα διαγραφής μπορεί να απορριφθεί μόνο εάν ισχύει κάποια εξαίρεση. Το δικαίωμα στην Διαγραφή μπορεί να ασκηθεί χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.
Η εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν
• το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συναίνεσή του και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για επεξεργασία
• το υποκείμενο των δεδομένων ενίσταται στην επεξεργασία που διενεργείται με βάση τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Δεδομένων και δεν υπάρχουν άλλοι υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για τη επεξεργασία
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί σε μη νόμιμη επεξεργασία.
Εάν έχει ληφθεί το αίτημα για την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ταυτοποίηση έχει επιβεβαιωθεί, το αίτημα πληροί μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις και δεν υπάρχει νόμιμος λόγος που να αντιτίθεται στην επεξεργασία, η εταιρεία πρέπει να διαγράψει τα σχετικά δεδομένα στο σύνολό τους. Το αίτημα θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Αρχείο Καταχώρισης Αιτημάτων των Υποκείμενων των Δεδομένων.
Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διασφαλίσει ότι:
• δεν μπορεί ή δεν θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με ένα άτομο ή με τρόπο ο οποίος επηρεάζει το άτομο αυτό με οποιοδήποτε τρόπο
• δεν δίνει σε κανένα άλλο οργανισμό πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
• προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την κατάλληλη τεχνική και οργανωτική ασφάλεια, και δεσμεύεται στην μόνιμη διαγραφή των πληροφοριών εάν, ή όποτε, αυτές γίνουν διαθέσιμες.

1.3 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον διαχειριστή, περιορισμό της επεξεργασίας χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.4 Δικαίωμα Εναντίωσης

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.5 Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

Κατόπιν αιτήματος, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λάβει ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη μορφή χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.
Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να επεξεργάζονται εντός ενός (1) μηνός, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση και δεν διακυβεύει την ιδιωτικότητα των ατόμων. ‘Ένα υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ζητήσει τα δεδομένα του να μεταφερθούν άμεσα σε ένα άλλο σύστημα. Το αίτημα αυτό πρέπει να υλοποιείται χωρίς χρέωση.
Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο αίτημα αυτό εντός ενός (1) μηνός , o Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο Υποκείμενο των Δεδομένων, ή στον νομικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του εντός του χρονικού διαστήματος που έχει προσδιοριστεί:
• Μια επιβεβαίωση της παραλαβής του αιτήματος
• Οποιαδήποτε πληροφορία έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα
• Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή τροποποιήσεις έχουν ζητηθεί, οι οποίες δεν θα δοθούν στο υποκείμενο των δεδομένων, ο λόγος (λόγοι) για την απόρριψη, και οποιεσδήποτε διαθέσιμες διαδικασίες για την άσκηση ένστασης κατά της απόφασης
• Μία εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία θα παρασχεθούν οι υπόλοιπες απαντήσεις
• Μία εκτίμηση τυχόν δαπανών που πρέπει να καταβληθούν από το υποκείμενο των δεδομένων (π.χ. όταν το αίτημα είναι στην φύση του υπερβολικό) και
• Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.[/learn_more]

[learn_more caption="6. Τροποποιήσεις"]Σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στην εταιρική ιστοσελίδα. Όπου οι αλλαγές είναι σημαντικές, μπορεί επίσης να επιλέξουμε να στείλουμε e-mail στους χρήστες που αφορά, με τις νέες λεπτομέρειες. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα πάρουμε τη συγκατάθεσή σας για να κάνουμε τις αλλαγές αυτές.[/learn_more] [learn_more caption="7. Επικοινωνία"]Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό ή παράπονα σχετικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλέφωνο: +30 210 – 3673000
Ηλεκτρονική αλληλογραφία: dpo@sioufaslaw.gr
Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή:
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (τηλ:+30-2106475600 – email:: contact@dpa.gr)[/learn_more]
Ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις της Οδηγίας (ΕΕ)2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους». | Σιούφας & Συνεργάτες - Δικηγορική Εταιρεία
+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Α. Με τις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας αποσκοπείται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής (ενωσιακής) αγοράς, με την καθιέρωση ενός επαρκούς και συνεκτικού πεδίου έννομης προστασίας, που θα καταστέλλει, αποτελεσματικώς, κάθε παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου. Στη διαμόρφωση των περί εμπορικού απορρήτου, ρυθμίσεων, που διέλαβε η υπ’ όψιν Οδηγία, συνεκτιμήθηκαν πολλοί, συναφείς, παράγοντες, όντως, μεταξύ άλλων το γεγονός ότι, επιχειρήσεις και μη εμπορικά ερευνητικά ιδρύματα επενδύουν στην απόκτηση, ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνογνωσίας και πληροφοριών, οι οποίες, ως εμπορικό απόρρητο, είναι το νόμισμα της οικονομίας της γνώσης και εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, αποδίδουν την ίδια σημασία στα εμπορικά απόρρητα, όσο και στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια, σήματα και σε άλλες μορφές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έναντι των οποίων, είτε συμπληρωματικώς  είτε εναλλακτικώς, τα εμπορικά απόρρητα επιτρέπουν στον δημιουργό και καινοτόμο να κερδίζει από αυτά και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της επιχειρήσεώς του. Η προστασία των εμπορικών απορρήτων υπολείπεται έναντι αυτής που απολαμβάνουν οι άλλες μορφές πνευματικής δημιουργίας, παρότι αυτά είναι εκ των πλέον χρησιμοποιούμενων μορφών προστασίας της πνευματικής δημιουργίας και της καινοτόμου τεχνογνωσίας από τις επιχειρήσεις, παρά την σύναψη συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (συμφωνία, TRIPS, εγκριθείσα με απόφαση του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών υπάρχουν πολλές αποκλίσεις ως προς την έννοια και την έννομη εν γένει, προστασία των εμπορικών απορρήτων, με συνέπεια, αυτά να μην έχουν ισοδύναμη προστασία σ’ ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες εθνικές νομοθεσίες δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς την προστασία των εμπορικών απορρήτων  από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις συναφείς πρακτικές.

Β. Με τις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας, μεταξύ άλλων:

  • Θεσπίζονται κανόνες (ουσιαστικοί και δικονομικοί) προστασίας του εμπορικού απορρήτου και καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής αυτών έναντι ορίων, που τίθενται από συγκεκριμένες διατάξεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου, που δεν θίγονται, όπως της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), του Χάρτη Θ.Δ. της Ε.Ε., άρθρου 11 περί ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης κ.λ.π. (άρθρο 1)
  • Δίδεται ομοιογενής, ως προς όλες τις εθνικές νομοθεσίες, ορισμός της έννοιας του εμπορικού απορρήτου. Κατ’ αυτήν, ως «εμπορικό απόρρητο» νοούνται πληροφορίες οι οποίες πληρούν σωρευτικώς, τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) είναι απόρρητες, υπό την έννοια ότι, είτε ως σύνολο είτε από την άποψη του ακριβούς περιεχομένου και τις διατάξεις των στοιχείων που τις συνιστούν , δεν είναι ευρέως γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος των πληροφοριών, ούτε άμεσα προσβάσιμες στα πρόσωπα αυτά , β) έχουν εμπορική αξία που απορρέει από τον απόρρητο χαρακτήρα τους και γ) το πρόσωπο που έχει αποκτήσει νομίμως τον έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών έχει καταβάλει, ενόψει των εκάστοτε περιστάσεων, εύλογες προσπάθειες για την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα τους. Περαιτέρω, καθορίζονται οι κρίσιμες έννοιες του κατόχου εμπορικού απορρήτου, του παραβάτη ( που οικειοποιείται παρανόμως, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει εμπορικό απόρρητο και των παράνομων εμπορευμάτων, που αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα από ενέργειες του παραβάτη (άρθρο 2).
  • Καθορίζονται οι τρόποι κατά τους οποίους θεωρείται νόμιμη η απόκτηση εμπορικού απορρήτου, μεταξύ των οποίων, η ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δημιουργία και οποιαδήποτε άλλη πρακτική η οποία, υπό περιστάσεις, είναι σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη (άρθρο 3).
  • Θεσπίζεται υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν το δικαίωμα προστασίας του κατόχου εμπορικού απορρήτου, με βάση τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας που προβλέπονται στην Οδηγία, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, η απόκτηση εμπορικού απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του, θωρείται παράνομη (όπως, με μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, ιδιοποίηση, ή αντιγραφή εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων, που τελούν υπό τον έλεγχο του κατόχου, περιέχουν εμπορικό απόρρητο ή από τα οποία μπορεί να εξαχθεί αυτό, με συμπεριφορά αντικείμενη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη), οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρείται παράνομη η χρήση η αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου, καθώς επίσης, και η περίπτωση παράνομης χρήσης εμπορικού απορρήτου κατά την παραγωγή, προσφορά ή διάθεση στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων ή η εισαγωγή, εξαγωγή ή αποθήκευση παράνομων εμπορευμάτων για τον προηγούμενο σκοπό (άρθρο 4).
  • Επιβάλλεται στα κράτη μέλη η πρόβλεψη απόρριψης, κατά την εθνική τους νομοθεσία, παρότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, αίτησης αναγνώρισης του δικαιώματος επί εμπορικού απορρήτου στις ειδικώς προβλεπόμενες περιπτώσεις των εισαγόμενων με την Οδηγία εξαιρέσεων, που επιβάλλονται για λόγους υπέρτερου ενωσιακού ή δημοσίου συμφέροντος (όπως, μεταξύ άλλων, χάριν του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης κατά τον χάρτη της Ε.Ε., στην περίπτωση της διερεύνησης πταίσματος, αδικοπρακτικής συμπεριφοράς ή παράνομης δραστηριότητας, όταν το εγκαλούμενο πρόσωπο ενήργησε χάριν της προστασίας του γενικού δημοσίου συμφέροντος, στην περίπτωση της αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου από τους εργαζόμενους στους εκπροσώπους τους, χάριν της ασκήσεως, από τους τελευταίους των νόμιμων καθηκόντων (άρθρο 5).
  • Καθορίζεται ο χαρακτήρας της έννομης, διοικητικής και δικαστικής, προστασίας του κατόχου εμπορικού απορρήτου και εύλογης, της απλής και μη δαπανηρής και αποτελεσματικής και θεσμοθετούνται τα όρια αποφυγής της καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος δικαστικής προστασίας του κατόχου εμπορικού απορρήτου βάσει της αρχής της αναλογικότητας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αποτρέπεται η δημιουργία εμποδίων για το νόμιμο εμπόριο στην εσωτερική αγορά (άρθρα 6 και 7).
  • Θεσπίζεται προθεσμία παραγραφής για την οποία, κατά την νομοθεσία κάθε κράτους μέλους καθορίζονται η έναρξη, η διακοπή και η αναστολή της και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, αναφορικώς με τις αξιώσεις του κατόχου εμπορικού απορρήτου και την άσκηση αγωγών με αίτημα δικαστική προστασία του δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας (άρθρο 8).
  • Επιβάλλεται στα κράτη μέλη η πρόβλεψη, κατά την εθνική τους νομοθεσία, προσωρινών και συντηρητικών μέτρων δικαστικής προστασίας του δικαιώματος του κατόχου εμπορικού απορρήτου από παράνομες προσβολές (όπως, μεταξύ άλλων, της παύσης οριστικής ή της προσωρινής απαγόρευσης της χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου, της απαγόρευσης της παραγωγής, της προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων, της κατασχέσεως αυτών), ενώ καθιερώνεται ως εναλλακτικό μέσο, εν σχέσει με τα ανωτέρω μέτρα, η κατάθεση εγγυήσεων στην περίπτωση που επιτραπεί η συνέχιση της θεωρούμενης παράνομης χρήσης του εμπορικού απορρήτου, για να διασφαλιστεί η αποζημίωση του κατόχου, όταν κριθεί οριστικώς η οικεία υπόθεση (άρθρο 10). Εξ άλλης όψεως, προνοείται η διασφάλιση της δικαστικής κρίσης, κατά την λήψη των μέτρων του άρθρου 10 με στοιχεία κατάλληλα προς τούτου (άρθρο 11).
  • Επιβάλλεται, στα κράτη μέλη, η πρόβλεψη, κατά την εθνική τους νομοθεσία, μέτρων αποκατάστασης της ζημίας του κατόχου εμπορικού απορρήτου, με δικαστική απόφαση που κρίνει οριστικώς και επί της ουσίας το αίτημα του κατόχου, κατά την κρίση του αποφαινομένου οργάνου, όπως, μεταξύ άλλων, της απαγόρευσης της παραγωγής, προσφοράς, διάθεσης στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων κλπ, της ανάκλησης αυτών από την αγορά, της καταστροφής τους ή της απόσυρσής τους, της καταστροφής του συνόλου ή μέρους των στοιχείων στα οποία δεν επιτρέπεται πρόσβαση χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου εμπορικού απορρήτου κατά το άρθρο 4 (εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών, ηλεκτρονικών αρχείων) κ.λ.π. (άρθρο 12).
  • Επιβάλλεται στα κράτη μέλη, να διασφαλίζουν ότι, οι δικαστικές αρχές, όταν επιβάλλουν τα μέτρα προστασίας του κατόχου εμπορικού σήματος, σύμφωνα με το άρθρο 12, θα τα εκτιμούν σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας (ως εύλογα, αναγκαία και πρόσφορα κατά σκοπό), λαμβάνοντας υπόψη τις, κατά περίπτωση ειδικές περιστάσεις όπως, μεταξύ άλλων, την αξία ή τα άλλα χαρακτηριστικά του εμπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά του εναγόμενου, τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, το δημόσιο συμφέρον, την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης, προβλέπεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα της δικαστικής αρχής, αντί να επιβάλει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 12, να διατάσσει την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα.

Η τυπική εφαρμογή της ως άνω Οδηγίας αρχίζει την εικοστή ημέρα από τη  δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ, ως απώτατη ημερομηνία πλήρους εφαρμογής αυτής,  με τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων από τα κράτη μέλη, ορίσθηκε η 9η Ιουνίου 2018.