Περιπτώσεις εξαιρέσεως ελεύθερου επαγγελματία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

18 Ιουνίου, 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:   Υπ’ αριθμ.: 89/2019 του Β’ Τμήματος τους Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε), επταμελούς συνθέσεως.

  1. Ενώπιον του ως άνω Τμήματος του Σ.τ.Ε, μείζονος συνθέσεως, ήχθη προς επίλυση, λόγω σπουδαιότητας, το εξής ζήτημα: Αν, ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος είχε, κατά το παρελθόν, προβεί στην έναρξη άλλου επαγγέλματος (του συμβούλου επιχειρήσεων), διαφορετικού από το ακόλουθο αυτού (του δικηγόρου), το οποίο (το αρχικό) εν συνεχεία διέκοψε, χωρίς να έχει συμπληρώσει πέντε έτη ασκήσεώς του, δεν εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής του, κατά νόμον, τέλους επιτηδεύματος, εκ μόνου του λόγου ότι, η έναρξη του αρχικού επαγγέλματος είχε λάβει χώρα πέραν της πενταετίας από τη γένεση της σχετικής φορολογικής υποχρεώσεως.  Σημειώνεται, εν προκειμένω, ότι και το δεύτερο επάγγελμα είχε ασκηθεί σε χρόνο υπολειπόμενο της πενταετίας.
  2. Επί του ζητήματος αυτού, γενικότερου ενδιαφέροντος, με συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων, το Σ.τ.Ε. απεφάνθη, ως ακολούθως:

Ερμηνεύοντας  την κρίσιμη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (ορίζει ότι: «3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες… Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, …», το Σ.τ.Ε, με την εν θέματι απόφασή του απεφάνθη ότι, ελεύθερος επαγγελματίας υπό τα δεδομένα του κριθέντος ζητήματος, εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος.  Τούτο δε, καθ’ όσον, προϋπόθεση επιβολής του τέλους αυτού είναι, η εκ μέρους του ελεύθερου επαγγελματία άσκηση της αυτής, κατ’ αντικείμενο, δραστηριότητας επί πενταετία, από της ενάρξεώς της.

Στην κριθείσα υπόθεση δεν είχε συμπληρωθεί πενταετία ασκήσεως, από τον ελεύθερο επαγγελματία, του αρχικού επαγγέλματός του, δεδομένου ότι αυτό είχε διακοπεί πριν από τη συμπλήρωσή της.  Ούτε, επίσης, είχε συμπληρωθεί πενταετία ασκήσεως και του δευτέρου επαγγέλματος.

Συναφώς προς την κύρια αυτή παραδοχή, το Σ.τ.Ε. διατύπωσε και τις ακόλουθες:  Πρώτον, ότι, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, δεν απαιτείται η εν τοις πράγμασι άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον, εν τω μεταξύ, δεν επήλθε διακοπή της, με δήλωση στη φορολογική αρχή.  Δεύτερον, ότι, σε περίπτωση κατά την οποία, πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας στην άσκηση του ιδίου, κατ’ αντικείμενο, επαγγέλματος, υποβληθεί δήλωση διακοπής του, τυχόν εκ νέου άσκησή του, δεν θεωρείται μεν ως πρώτη έναρξη της οικείας δραστηριότητας, πλην όμως, το χρονικό διάστημα της διακοπής (του κενού χρόνου) δεν συνυπολογίζεται στην πενταετία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η υποχρέωση καταβολής του κατά τα ανωτέρω τέλους επιτηδεύματος συνάπτεται με το κατ’ ιδίαν αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας, προσλαμβάνουσα, εξ αυτού, τον πραγματοπαγή χαρακτήρα της.  Αν γίνει αλλαγή του αντικειμένου της δραστηριότητας αυτής, πριν συμπληρωθεί πενταετία ασκήσεώς της και επακολουθήσει έναρξη δραστηριότητας άλλου αντικειμένου, παραμένουν αυτοτελείς και διακριτές οι αντίστοιχες ημερομηνίες ενάρξεως κάθε δραστηριότητας (μπορεί να είναι και περισσότερες των δύο), και δεν αθροίζονται τα κατ’ ιδίαν χρονικά διαστήματα προς συμπλήρωση της πενταετίας.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μαρίος Σιούφας

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Το Newsletter μας

Τελευταίες Νομικές Ενημερώσεις