Εξαρτημένη Εργασία Πολίτη Τρίτης Χώρας Στην Ελλάδα

9 Απριλίου, 2021

Σύμφωνα με τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014, όπως ισχύει), υπάρχουν τρία (3) διαδικαστικά στάδια που πρέπει να τηρηθούν προκειμένου πολίτης τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. και Ζώνης Σένγκεν να μπορέσει να έλθει και να εργαστεί στο πλαίσιο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα. 

Τα στάδια αυτά είναι τα εξής:

1. Μετάκληση από τον εργοδότη/εταιρεία που ενδιαφέρεται να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας,
2. Εθνική Θεώρηση (VISA) εισόδου στην Ελλάδα,
3. Χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, λόγω εξαρτημένης εργασίας.

Αναλυτικότερα, ως προς το πρώτο στάδιο, της μετάκλησης από τον εργοδότη, απαιτούνται τα εξής:

 • Αίτηση μετάκλησης εργαζομένου από έγκυρη σύμβαση εργασίας για ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη,
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας,
 • Αποδεικτικό καταβολής τέλους υπέρ του Δημοσίου για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει ο εργοδότης να απασχολήσει,

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον εργοδότη στην κατά τόπον αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση της έδρας του.

Εν συνεχεία, αφού γίνει δεκτή η αίτηση μετάκλησης, ο πολίτης τρίτης χώρας, προκειμένου να του χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα (Visa), υποβάλλει ενώπιον της αρμόδιας Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής τα κάτωθι:

 • Έντυπο αίτησης για εθνική θεώρηση εξαρτημένης εργασίας, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO-International Civil Aviation Organization),
 • Διαβατήριο ή άλλο αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές ταξιδιωτικό έγγραφο,
 • Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου των αλλοδαπών Αρχών, με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος στην χώρα διαμονής του,
 • Ιατρικό πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ενωσιακού κεκτημένου,
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση,
 • Αποδεικτικό πληρωμής προξενικών τελών εθνικής θεώρησης.

Επίσης, θα πρέπει ο πολίτης τρίτης χώρας να μην θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις και να μην είναι καταχωρισμένος ως ανεπιθύμητος στις εθνικές βάσεις δεδομένων.

Τέλος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη χορήγηση άδειας διαμονής στον πολίτη τρίτης χώρας, κατόπιν της άφιξής του στην Ελλάδα, από την κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος στην Ελλάδα ή την αρμόδια Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

 • Έντυπο αίτησης,
 • Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου διαβατηρίου), καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000,
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου (Visa),
 • Τέλος κόστους εκτύπωσης άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου,
 • Παράβολο υπέρ του Δημοσίου με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου, όπου απαιτείται,
 • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος,
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικαστικών σταδίων, μπορεί ο πολίτης τρίτης χώρας να εργαστεί με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας στον εργοδότη που τον προσκάλεσε προς τούτο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter