Κληρονομική διαδοχή και νομιμοποίηση κληρονόμων

23 Φεβρουαρίου, 2021

Ένα ζήτημα, το οποίο συχνά ανακύπτει στην καθημερινή ζωή και μπορεί να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, είναι η διαδικασία για την νομιμοποίηση των κληρονόμων μετά τον θάνατο συγγενούς (ή και όχι) προσώπου, για την διενέργεια πράξεων που αφορούν την κληρονομιαία περιουσία.

Τα πιστοποιητικά που ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές προς απόδειξη του κληρονομικού δικαιώματος είναι τα εξής:

1

Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης.
Σε περίπτωση που υφίσταται διαθήκη, απαιτείται και η λήψη αντιγράφου αυτής

2

Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας

3

Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος

Για την παραλαβή των ανωτέρω πιστοποιητικών, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών εγγράφων στα κατά τόπους αρμόδια δικαστήρια:

I. Ληξιαρχική πράξη θανάτου:

Αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου του αποβιώσαντος.

II. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών:

Αρμόδιο είναι το Δημοτολόγιο του τόπου κατοικίας του αποβιώσαντος

Για τη λήψη πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών απαιτείται πρότερη λήψη εισαγγελικής παραγγελίας, με απόδειξη έννομου συμφέροντος (εφόσον δεν λαμβάνεται από συγγενή του αποβιώσαντος).

Για την αποδοχή της κληρονομίας, εφόσον αφορά και ακίνητα, απαιτείται, πέραν των ανωτέρω, συμβολαιογραφική πράξη, η οποία μεταγράφεται στα βιβλία Μεταγραφών των οικείων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων. 

Η αποποίηση της κληρονομίας γίνεται με δήλωση στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου, εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών, η οποία αρχίζει από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή σε αυτόν της κληρονομιάς και τον λόγο της.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, ο κληρονόμος θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί σιωπηρά την κληρονομία.

Η δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής (αποδοχής ή/και αποποίησης) σε όλη την επικράτεια, διασφαλίζοντας τόσο την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των εντολέων της, όσο και την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter