Ν. 5038/2023: Αλλαγή των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών διαμονής για επενδυτικούς λόγους

24 Μαΐου, 2023

Η υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα προάγει το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. Προκειμένου να καλλιεργηθεί στη χώρα ένα φιλικότερο κλίμα για επενδύσεις από πολίτες τρίτων χωρών, ο νέος νόμος 5038/2023[1] αναθεώρησε τις κατηγορίες των αδειών διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα (άδειες διαμονής τύπου Β) και επικαιροποίησε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

  • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ


Οι άδειες διαμονής για επενδυτικούς λόγους προορίζονται για πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ούτε την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επένδυση στην Ελλάδα.

  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ


Οι άδειες διαμονής για επενδυτικούς λόγους χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ισχύουν για πέντε χρόνια. Οι πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, μπορούν να λάβουν άδεια διαμονής για επενδυτικούς λόγους εφόσον:

– υποβάλουν αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και  

– υποβάλουν στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής αίτηση για τον χαρακτηρισμό ή την υλοποίηση της επένδυσης ή την πιστοποίηση της πραγματοποίησης της επένδυσης, καθώς και για τη σκοπιμότητα χορήγησης της άδειας διαμονής. Το περιεχόμενο της αίτησης εξαρτάται από τον τύπο της άδειας διαμονής που επιθυμούν. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να εισηγηθεί για την επένδυση στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής.

  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ


Πέραν της συνδρομής των ανωτέρω γενικών προϋποθέσεων, πρέπει να πληρούνται και οι ειδικότεροι όροι που προβλέπει ο νόμος για κάθε τύπο άδειας διαμονής για επενδυτικούς λόγους. Συγκεκριμένα:

– η άδεια διαμονής για στρατηγικούς επενδυτές (άδεια διαμονής τύπου «Β.1») μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε πέντε, κατ’ ανώτατο όριο, πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη της διοίκησης ή μέτοχοι αλλοδαπού νομικού προσώπου, φορέα στρατηγικής επένδυσης,

– η άδεια διαμονής για πραγματοποίηση επένδυσης μέσω σύστασης επιχείρησης («Β.2») χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που συστήνουν επιχείρηση στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν επένδυση, ελάχιστου ποσού 500.000€, η οποία θα έχει θετικές συνέπειες στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία,

– η άδεια διαμονής για στελέχη εταιρειών («Β.3») μπορεί να χορηγηθεί, ιδίως, σε πολίτες τρίτων χωρών που είτε μετέχουν στο κεφάλαιο ημεδαπής εταιρείας με ελάχιστο ποσοστό 33% και με ποσό τουλάχιστον 500.000€, είτε είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων, νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές ημεδαπών εταιρειών, καθώς και νόμιμοι εκπρόσωποι υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, οι οποίες ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και έχουν ενεργητικό τουλάχιστον 4.000.000€,

– η άδεια διαμονής για χρηματοοικονομικές επενδύσεις («Β.4») χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν πραγματοποιήσει επένδυση σε άυλους τίτλους, όπως εισφορά κεφαλαίου 500.000€ τουλάχιστον σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), ή εισφορά κεφαλαίου 500.000€ τουλάχιστον σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.), ή αγορά ομολόγων του ελληνικού δημοσίου με αξία 500.000€ τουλάχιστον και υπολειπόμενη διάρκεια το λιγότερο τριών ετών και

– η άδεια διαμονής για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία («Β.5») δύναται, ιδίως, να χορηγηθεί σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον ίσης με 500.000€ ή 250.000€, αναλόγως της περιοχής που βρίσκεται η ακίνητη περιουσία. Μπορεί, επίσης, να χορηγηθεί σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου τουριστικού καταλύματος, ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος αξίας τουλάχιστον ίσης με 500.000€ ή 250.000€, αναλόγως της περιοχής.

  • ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Οι ρυθμίσεις για τις άδειες διαμονής για επενδυτικούς λόγους θα ισχύσουν από την 1η  Ιανουαρίου 2024.

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

[1] Άρθ. 94 έως 100 του Ν. 5038/2023 (ΦΕΚ 81/Τ.Α΄/1-4-2023) ο οποίος φέρει τον τίτλο: «Κώδικας Μετανάστευσης»

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.