Ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων

10 Σεπτεμβρίου, 2021

Στις 22 Ιουνίου 2020, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 (στο εξής ο Κανονισμός) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Ο Κανονισμός αυτός, γνωστός και ως Κανονισμός «Taxonomy», εκδόθηκε στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου για την εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής αγοράς, η οποία θα ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης έχοντας ως βάση, μεταξύ άλλων, την ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος (α. 3§3 ΣΕΕ). 

Ι. Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής

Ο Κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια, με τα οποία προσδιορίζεται αν μια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται περιβαλλοντικά βιώσιμη, έτσι ώστε να προσδιοριστεί και ο βαθμός, στον οποίο μία επένδυση είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού καταλαμβάνει τα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη μέλη ή η ίδια η Ένωση, τα οποία επιβάλλουν απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή στους εκδότες όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα, τα οποία διατίθενται ως περιβαλλοντικά βιώσιμα, τους ίδιους τους συμμετέχοντες, καθώς και τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικής κατάστασης ή ενοποιημένης μη χρηματοοικονομικής κατάστασης.

ΙΙ. Περιβαλλοντικοί στόχοι και κριτήρια

Προκειμένου να προσδιορίζεται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα μιας συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, ο Κανονισμός θέτει έξι (6) περιβαλλοντικούς στόχους:

  1. Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
  2. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  3. Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων
  4. Μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία
  5. Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης
  6. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων


Προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός, στον οποίο μία επένδυση είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, θα πρέπει η οικονομική δραστηριότητα να πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητας και τούτο συμβαίνει, όταν:

  1. Συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους ανωτέρω στόχους.
  2. Δεν επιβαρύνει σημαντικά κανέναν από τους ανωτέρω στόχους.
  3. Ασκείται σύμφωνα με τις ελάχιστες διασφαλίσεις, δηλαδή εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζει την ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και δικαιωμάτων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Διεθνούς Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  4. Συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου βιωσιμότητας που θεσπίζει η Επιτροπή της σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

 

Επομένως, τα κράτη μέλη και η Ένωση εφαρμόζουν τα ως άνω κριτήρια αφενός για να προσδιορίσουν αν μια οικονομική δραστηριότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικά βιώσιμη και αφετέρου για να διαπιστώσουν το βαθμό βιωσιμότητάς της.

Τέλος, στο Προοίμιο του Κανονισμού σημειώνεται ότι η θέσπιση κριτηρίων για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες ενδέχεται να ενθαρρύνει τους οικονομικούς φορείς, που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό, να δημοσιεύουν οικειοθελώς στους ιστοτόπους τους στοιχεία, τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό τους από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, αλλά και θα τους διευκολύνουν στην άντληση χρηματοδοτήσεων για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητές τους.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter