Ενημερωτικό Δελτίο Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε εγκαταστήσει εντός και εκτός των γραφείων της εταιρείας μας, σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Η καταγραφή και η διαχείριση του μαγνητοσκοπημένου υλικού διενεργείται σε συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Το υλικό που συλλέγεται, χρησιμοποιείται μόνο για λόγους ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του πάγιου εξοπλισμού της εταιρείας και για την προστασία της ακεραιότητας των εργαζομένων και των λοιπών φυσικών προσώπων που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της εταιρείας από  επιθέσεις τρίτων  όπως επίσης και από τον κίνδυνο παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή εμπιστευτικών δυνάμει υποχρέωσης επαγγελματικού απορρήτου πληροφοριών. Στις περιπτώσεις που εντοπίζεται ένα φυσικό πρόσωπο, οι εικόνες αντιμετωπίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Οι καταγραφές από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης αποθηκεύονται με ασφάλεια. Η αποθήκευση του εγγεγραμμένου υλικού διενεργείται κατά τρόπο, ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα των πληροφοριών. Η εταιρεία γνωστοποιεί μέσω σήμανσης στους συνεργάτες της και στα λοιπά φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της, ότι οι χώροι ελέγχονται από σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

Η κοινοποίηση του υλικού που καταγράφεται από τις κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης διενεργείται εφόσον απαιτηθεί και είναι πάντοτε σύμφωνη με τους σκοπούς για τους οποίους το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία. Η διαχείριση του συστήματος και η προβολή του καταγεγραμμένου υλικού παρακολουθείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας (Υπεύθυνοι Ασφαλείας εγκαταστάσεων) και από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης/ασφαλείας.

Η εταιρεία κρατάει το καταγεγραμμένο υλικό για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της καταγραφής. Αναλυτικότερα, το καταγεγραμμένο υλικό τηρείται στα καταγραφικά μηχανήματα έως και  επτά (7) ημέρες.

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αντίγραφο οποιουδήποτε υλικού του συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο οποίο βρίσκονται και είναι σαφώς αναγνωρίσιμα. Εάν η αίτηση είναι έγκυρη και επιτρεπτή, η εταιρεία σύμφωνα με την Διαδικασία Ενημέρωσης των Υποκείμενων των Δεδομένων, αποστέλλει στον αιτούντα το υλικό καταγραφής εντός 30 ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος, και εφόσον δεν έχει επέλθει το πέρας τήρησης του εν λόγω υλικού.

Μπορείτε επίσης να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, μεταξύ άλλων να ζητήσετε εγγράφως τη διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των δεδομένων σας. Εάν έχετε αντίρρηση, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας ή για οποιοδήποτε ερώτημα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας, στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας (Υ.Π.Δ.), στο email: dpo@sioufaslaw.gr

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.